Filosofi bakom att lämna kristendomen

Filosofi och kristliga seder går inte alltid hand i hand

Vad innebär det att lämna kyrkan och kristendomen? Sverige räknas som ett av världens mest sekulariserade länder och allt fler väljer att lämna kyrkan. Sedan millennieskiftet 2000 har Svenska kyrkan dessutom varit skild från staten. Kan någon filosofi ligga bakom att så många nu väljer att lämna kyrkan? Den danske filosofen Sören Kirkegaard växte upp i ett strängt religiöst hem och var övertygad om att människan präglas både av sin miljö och sitt arv, men att vi trots det har ett val. Han sa att varje människa måste välja sitt liv och betydelsen av det egna valet framhålls ofta inom existentialistisk filosofi.

Filosofi och vad det innebär att vara människa

Inom filosofin funderar man på vad det betyder att vara människa, på vår roll och livsmening. Religionen talar om för oss hur vi ska leva och vad vi ska tro på. Sören Kirkegaard menade att religionen är ett viktigt verktyg för att vi ska lära oss att leva ångestfria liv. Var och en måste finna något som är större än det egna livet, enligt Kirkegaard var detta en Gud. Han menade också att en religiös person lämnar förnuft och moral till ett högre väsen. Senare existentialister har reagerat på att Kirkegaard kombinerar filosofi med religion.

Kierkegaard levde på 1800-talet, men senare existentialister har tagit avstånd från religionen i sin filosofi om livet. De menar att människan är ett subjekt som alltid har fria val och därmed själv kan utstaka sin livsbana. Bland dessa märks exempelvis Jean Paul Sartre. En annan person som förenade kristendomen och filosofin var tyskan Edith Stein som föddes 1891. Hon var både filosof och blev senare nunna inom karmeliterorden, men föddes som judinna. Judendomen var en tro som hon skildes från när hon började studera etik och fenomenologi, en gren inom filosofin som betyder läran om fenomen och väsen.

Religionsfilosofi försöker analysera

Religionsfilosofi är ett tvärvetenskapligt ämne som går att studera på många högskolor och universitet. Inom ämnet lär sig studenterna metoder för att på ett vetenskapligt sätt kunna analysera eventuella filosofiska problem som uppstår när man studerar religion. Filosofi hjälper alltså till att förstå religionen, men kan detta bidra till att fler lämnar kristendomen? Inom religionsfilosofin studerar man frågor som ”finns det en Gud, och hur ser denna i så fall ut?” Ämnet rör även frågor som om religionen behövs i dagens samhälle. Kanske var det så att religionen behövdes förut för att människan skulle vara mer moralisk?

Religionsfilosofi tillkom som ämne för att försvara religionen och tron på Gud. Om ämnet idag har gett motsatt effekt, skulle alltså från grundarnas sida inte vara särskilt lyckat. Immanuel Kant och David Hume är två upplysningsfilosofer som på 1700-talet kritiserade de tidigare bevisen för Guds existens som lagts fram av religionsfilosofer. De kunde genom logiken förklara att det inte fanns någon Gud, trots att logiken tidigare använts just för att förklara Guds existens. Fram till denna tid hade filosofin och religionen gått hand i hand, i det gemensamma ämnet religionsfilosofi. Under 1700-talet delades ämnet upp i teologi och filosofi.

Kan filosofi förenas med religionen?

Är det på grund av filosofin som personer lämnar kristendomen? Nja, det beror på vilken typ av filosofi som man bekänner sig till. Inom existentialismen avskärmar man sig vanligtvis från tanken på Guds existens, i och med att existentialister anser att vi människor har ett eget val. Edith Stein var både kristen och fenomenolog, och på 1990-talet tillkom nya grenar inom filosofin som förenade ämnet med religionen. Några av dessa är exempelvis feministisk teologi samt österländska religioner vars läror vilar lika mycket på religionen som på filosofin.